תנאי שירות

 

תנאי שירות למנוי מרכזייה בענן

 

1. תנאים כלליים:

1.1. מסמך זה המפרט את תנאי ההתקשרות בין החברה ללקוח, מצטרף לתנאי התכנית / העסקה / החבילה של הלקוח עם החברה ובמסמכים נוספים וכולם מהווים את הסכם ההתקשרות של הלקוח עם החברה (להלן:” ההסכם”).

2. הגדרות:

2.1. החברה – גלובלאקס, שירותי מרכזיה בענן .

2.2. לקוח / הלקוח / מנוי -” מי שהתקשר עם החברה לשם קבלת שירותים לפי הסכם זה, בהתאם לחבילת ההתקשרות, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה .

2.3. במקרה של חברה בע”מ-הסכם זה יאושר  על ידי מנהליה ומורשה  החתימה  שפרטיהם מצורפים לאישור תנאי השירות והערבים אישית לכל התחייבויותיה על-פי הסכם זה ו\או כל מסמך ו\או הסכם ו\או התקשרות אחרת בין החברה ללקוח.

2.4. “חבילת ההתקשרות -” מסלול אספקת השירותים , אשר נבחר ע”י הלקוח.

3. מהות השירות:

3.1. החברה תספק שירותי מרכזיה ושיחות, לרבות שירותי תמיכה לחבילת ההתקשרות אשר נבחרה ע”י המנוי על – הסכם זה .

3.2. אספקת השירות כפופה למילוי כל התחייבויות המנוי על – פי ההסכם . בכפוף להוראות כל דין, החברה תהא רשאית לשנות את תנאי השירותים ו/ או חבילות ההתקשרות לפי שיקול דעתה הבלעדי .

4. דרישות תשתית עבור שלוחת VOIPבאתר הלקוח: 

4.1. לצורך קבלת שירותי טלפוניה מהחברה, אחריותו של המינוי יהיה  לדאוג לחיבור תשתית מתאימה ופעילה, כולל הקו הפיזי והשרות הנדרש ו-כדלהלן:

4.2. אינטרנט ברוחב פס של לפחות 100kb העלאה והורדה, לשלוחה בזמן שיחה;

4.3. תשתית רשת פיזית למיקום השלוחה;

4.4. שקע חשמל\מתג POE לכל מכשיר;

4.5. במרכזייה עם פחות מ 10 שלוחות, ניתן לבדוק אפשרות לשימוש באינטרנט המשרדי, בכפוף לסעיף 4.2 לעיל;

4.6. לצורך חיבור מעל 10 שלוחות בתקשורת אחת, חובה להתקין נתב\חומת אש עם אפשרות לחלוקת רוחב הפס (QoS), ביטול חסימות תקשורת וסריקות תקשורת ;VOIP\SIP  

4.7. מחשב ברשת עם גישה למכשירי הטלפון ולאינטרנט;

4.8. ייתכן כי שירותים מורחבים של המרכזייה ידרשו כתובת IP קבועה;

4.9. איכות השיחה, תלויה באופן ישיר באיכות האינטרנט, רוחב הפס ותקינות החיבור;

4.10. שירות הקלטת שיחה מחושב לפי נפח בפועל, התשלום הינו לפי נפח ולא לפי זמן;

4.11. למען הסר ספק, שירותי תשתית אינטרנט וספק האינטרנט אינם באחריות החברה ועל המנוי חלה החובה להתקשר ישירות עם ספק התשתית וספק האינטרנט לצורך קבלתה או לרכשה מהחברה בהתאם לתנאי ההזמנה עבורה.

5. שירותי שלוחה סלולרית:

5.1. לבקשת הלקוח בהתאם ובכפוף להסכם שבין הלקוח לחברה, תספק החברה לשימושו של הלקוח כרטיס/י SIM של אחד מספקי הסלולר בישראל  והלקוח יהיה רשאי לעשות שימוש בכרטיס/י ה- SIM, ובמספר הטלפון הצמוד לו לתקופת ההסכם כאמור לעיל. 

5.2. מובהר כי, החברה  היא הלקוח הרשום של שירות הסלולר במרשמי חברת הסלולר, וכי החברה  רשאית, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף את ספק שירותי הסלולר, לנייד את מס’ הסלולר לספק סלולר אחר, מבלי להודיע על כך ללקוח ומבלי שללקוח תהיה טענה בשל כך.

6. מחיר שירות שלוחה סלולרית:

6.1. הינם כמפורט בטופס הצעת המחיר שיאושר על ידי הלקוח. אך בכל מקרה השימוש ב- SIM מוגבל לשימוש של עד 3,000 דקות שיחה בישראל בלבד ועד 500 הודעות SMS בישראל בלבד.

6.2. כל חריגה בשימוש מעבר לאמור לעיל תחויב בהתאם לתעריף הקבוע בהצעת מחירו/או בהתאם לעדכוני המחיר שיבוצעו מעת לעת.

6.3. שימוש בכרטיס ה- SIM בחו”ל-   מובהר ללקוח והלקוח יודע  כי לא ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותי השיחה והגלישה בזמן השהות בחו”ל.

7. ניוד מספר קיים:

7.1. ידוע ללקוח כי לצורך מתן השירותים מעת ביצוע הניוד בפועל מספר הטלפון יועבר זמנית לרשות החברה. 

7.2. החברה תחזיק במספר שנויד על ידי החברה, לטובת שימושו הבלעדי של הלקוח והכל בכפוף לחבילה שהוזמנה על ידי הלקוח מהחברה ובכפוף לתנאי הסכם זה.

7.3. הלקוח יהיה רשאי והחברה תאשר ללקוח לבצע ניוד של המספר הקיים לכל מפעיל סלולרי אחר, וזאת בהתאם לתנאים הבאים: שהלקוח הציג לחברה אישור בעלות על המספר בתוקף, הלקוח שילם את מלוא חובותיו לחברה לרבות חובות כמפורט בספרי החברה, נתן לחברה התראה של לפחות 24 שעות לצורך פעולות טכניות לשחרור המספר לניוד יוצא.

8. ביצוע הקלטות על ידי הלקוח:

8.1. החברה תשמור הקלטות שיחות שבוצעו על ידי הלקוח עד 30  ימים בלבד מתום תקופת ההסכם  ו/או ההתקשרות עם הלקוח מכל סיבה שהיא ו/או מהמועד שבו הודיע הלקוח לחברה בכתב להפסיק את שירות ההקלטות והתשלום בגינן.

8.2. דרישת הלקוח לקבל /להעביר את ההקלטות לידיו תיעשה בתוך 14 ימים מתום תקופת ההסכם ובכתב, וזאת בתמורה לתשלום שיבוצע על ידי הלקוח בטרם העברה  בסך של 60 ₪ עבור עד 1 G ו- 40 ₪ לכל עד 1 G נוסף (כולל אמצעי האחסון). 

8.3. לקוח שלא ביקש לקבל לידיו את ההקלטות – לאחר 30 יום יימחקו ההקלטות.

9. תעריפים:

9.1. עבור השירותים ישלם המנוי לחברה את התשלומים המפורטים בחשבונות אשר תגיש החברה למנוי מעת לעת . גובה התשלומים יחושב בהתאם לתעריפי חבילת ההתקשרות אליה נרשם המנוי ו / או התעריפים המפורסמים במחירון החברה כפי שיעודכנו על ידי החברה מעת לעת במידה ונסתיימה תקופת ההתקשרות במסגרת חבילת ההתקשרות.

9.2. בכפוף לכל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התעריפים עבור השירותים לפי שיקול דעתה ובלבד שבמקרה של העלאת תעריפים תינתן על כך הודעה ללקוח 14 ימים קודם למועד כניסת העדכון לתוקף.

9.3. למען הסר ספק מובהר כי דמי המנוי החודשיים אינם כוללים תשלומים חודשיים לחברת התשתית, למעט בחבילות שיתופיות בהן ישולם לחברה גם עבור שירותי חברת התשתית והספק, מבלי שתוטל על החברה אחריות כלשהי לשירותי חברת התשתית.

10. שיחות:

10.1. למזמין השרות ניתנת האפשרות לספק לחברה עורק שיחות בתצורת  SIP””  וזאת לצורך הוצאה וקבלה של שיחות.

10.2. למען הסר ספק ידוע למזמין השירות כי ככל וסיפק לחברה עורק שיחות  כאמור בסעיף 6.1 לעיל  אזי, איכות השיחה תעריף וחישוב דקות השיחה באחריות מזמין השירות בלבד.

10.3. ידוע למזמין השירות כי ניתן להזמין שירות שיחות יוצאות ונכנסות באמצעות החברה- חישוב דקות שיחות יוצאות יתבצע as is מהמפעיל הפנים ארצי בעל הרישיון ובהתאם לחוק- עלות דקה שיחה יוצאת בהתאם למחירון החברה המתעדכן מעת לעת.

11. תחילת וסיום שרות:

11.1. תחילת חיוב תבוצע החל ממועד חתימת הלקוח  על הסכם זה.

11.2. סיום השרות יבוצע  תוך 14 ימי עבודה מהמועד בו התקבלה בקשת ניתוק בכתב על ידי המנוי.  

11.3. מובהר כי בחבילות התקשרות הכוללות חבילת דקות שיחה במחיר חודשי קבוע ,יחויב המנוי בתשלום הקבוע בין אם בוצעו שיחות בפועל ובין אם לאו.

12. ביצוע התשלומים:

12.1. המנוי ישלם לחברה תמורה עבור השירותים שסופקו לו על ידי החברה, וזאת לא יאוחר ממועד הפירעון של כל חשבון כנקוב בדרישת תשלום אשר תופק לו מעת לעת  עד ולא יאוחר מיום ה 15 בכל חודש קלנדרי. בתחילת כל חודש תישלח למנוי דרישת תשלום/ חשבונית מס לכתובת הדואר האלקטרוני ) email ) שסיפק המנוי בעת הרישום לשירותי החברה (להלן:” מועד הפירעון”) באמצעי התשלום כפי שיאושר על ידי החברה.

12.2. הרשומות של החברה בדבר צריכת השירותים על ידי המנוי ו / או בדבר פרטי חבילת ההתקשרות יהוו ראיה חלוטה בכל הנוגע לתשלומים עבור השירותים , והמנוי מתחייב לשאת בתשלום כל חשבון, אשר על פי רישומי החברה כאמור, מתייחס לשירותים אשר נצרכו על ידי המנוי .

12.3. ההסכם עם המנוי מותנה באישור אמצעי התשלום הנ”ל על ידי הבנק או חברת האשראי, וכל עוד לא יינתן האישור יתכן שהחברה תמנע מלספק את השירותים , כולם או חלקם או תגביל את גישת המנוי אליהם .

13. תמיכה טכנית , שירות לקוחות:

13.1. החברה תספק שירותי תמיכה טכנית ללקוח בנושאי התחברות למרכזייה, הגדרות וכן חיבורים נדרשים לתוכנות צד ג’ בשעות העבודה בלבד. מחוץ לשעות העבודה יינתן תמיכה רק עבור תקלות משביתות קבלת והוצאת שיחות.

13.2. שעות פעילות מוקד התמיכה הינם בימים א’-ה’ בין השעות  8:30ל 17:30.

13.3. תמיכה טכנית מתבצעת באמצעות תוכנות שליטה מרחוק ותמיכה טלפונית בלבד.

13.4. תמיכה- תקלה משביתה – השבתת שירות מלא לא ניתן להוציא ולקבל שיחות – עד שעה מענה ראשוני.

13.5. תקלה שאינה משביתה –עד 25% מהשלוחות לא פעילות – עד שלוש שעות

למענה ראשוני.

13.6. בקשה לשינוי הגדרה קיימת – עד 6 שעות.

13.7. הקמה של הגדרה חדשה – תאופיין בעת ההזמנה.

14. הפסקת שירות ביוזמת החברה:

14.1. החברה רשאית, להפסיק את השירותים המסופקים למנוי הפסקה מוחלטת או הפסקה זמנית, או להגבילם, בהודעה למנוי מראש, ככל שניתן ו/או מחויב בנסיבות העניין, וכן בהתקיים אחד מאלה :

14.2. המנוי לא שילם , במועד , תשלום שהוא חב בו בעד השירותים שקיבל מהחברה בהתאם לאמור בתנאי ההתקשרות;

14.3. המנוי הפר תנאי מהותי בתנאי ההתקשרות;

14.4. אם ראתה החברה כי קיים חשש סביר לשימוש שאינו כדין או למעשה הונאה באמצעות השירותים , השירותים הנלווים או הציוד הקשור עם השירותים , לרבות באמצעות ציוד הקצה של הלקוח , לפי העניין ;

14.5. אם ראתה החברה כי קיים חשש סביר כי המנוי לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים, או חדל להתקיים אם המנוי הוא חברה ;

14.6. המנוי הוכרז כפושט רגל או מונה לו נאמן בפשיטת רגל , כונס נכסים זמני או קבוע , מפרק זמני או קבוע לפי העניין, או הוגשה בקשה בהקשר זה לבית המשפט , ולא הוסרה בתוך 30 יום ממועד הגשתה , ולא ניתנה מטעמו ערבות להנחת דעתה של החברה להבטחת כיסוי החובות והתשלומים שהמנוי חב בהם לחברה עד לגמר הליכי פשיטת הרגל או הפירוק לפי העניין;

14.7. הדבר מתחייב לצורך תפעולה, תחזוקתה או הרחבתה של מערכת הטלפוניה של החברה ;

14.8. החברה מאפשרת למנוי שימוש בשרותי טלפוניה של מספר שקוף בעיקר לצורך אפשרות הצג מספר המתקשר בהפניית שיחות. עשה המנוי פעולות לביצוע שיחות טלפון תוך הזדהות במספר טלפון אשר לא הוקצה לו ו/או אינו שייך לו יוזהר הלקוח ולאחריו ינותק מהשרות.

14.9. כל תלונה ו/או שיפוי אשר יתקבל מצד ג’ בגין פעולת המנוי ושימוש לא ראוי ברשת, מתחייב המנוי לשאת בכל עלות אשר יגרם לחברה בגין פעולות אלו.

15. תשלומים על אף ניתוק שירות:

15.1. אין בניתוק , הפסקה או הגבלה של שירותים כאמור לעיל בכדי לגרוע מחובתו של המנוי לשלם לחברה את חובו בהתאם להתקשרות , לרבות תשלום ריבית פיגורים והוצאות גבייה, אם יידרשו.

16. הגבלת אחריות החברה:

16.1. השירותים מוענקים על בסיס ” as is ” וללא כל מצג שהוא ביחס להתאמתם לשימוש מסוים.

16.2. ידוע למנוי כי שרותי הטלפוניה מבוססים על רשת האינטרנט והמידע המועבר בה אינם בשליטת החברה והחברה אינה נותנת כל מצג, מפורש או משתמע, ביחס לרשת האינטרנט או ביחס לכל סחורה, מידע, מוצרים או שירותים המסופקים באמצעותה .

16.3. ידוע למנוי כי שרותי הטלפוניה אותם רכש מהחברה אינו מבטיח איכות שיחה קבועה; וכן ידוע לו כי איכות השיחה מושפעת הן מרוחב הפס שנרכש והן מגורמים נוספים . לידיעתך, בעת שימוש באפליקציות לשיתוף קבצים, עלולה להיווצר שינוי באיכות השיחה .

16.4. לא תישא החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמה באחריות בנזיקין –  לנזק ישיר שנגרם עקב הגבלת השירותים או הפסקתם ן/או לנזק הנובע מפעולה מכוונת או מרשלנות חמורה של המנוי , עובדיו ו/או הבאים מטעמו.

17. שונות:

17.1. במקרה בו מזמין השירות מבקש לבצע ניוד עבור מספר שברשותו וזאת במקרים בהם ניתן לבצע ניוד, מזמין השירות מתחייב כי המספר מצוי בבעלותו המלאה וכי אין כל מניעה חוקית, חוזית, או אחרת לניוד.

17.2. מובהר למזמין השירות כי  במקרה של ניוד תהיה הפסקת שירות זמנית של השירות, וכן לא יועברו התכונות או השירותים שהיו אצל המפעיל הקודם.

18. מען הצדדים והודעות:

18.1. כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא להסכם זה או בכל כתובת שיעדכנו בה הצדדים האחד את השני, וכל מכתב רשום שישלח מצד אחד למשנהו יחשב כמגיע למענו תוך 72 שעות מעת שיגורו בדואר רשום, עם הגיעו – שעה שנשלח באמצעות שליח, או תוך 6 שעות ממועד שיגורו בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני עד השעה 14:00 ביום חול, כשיש ביד השולח אישור שליחה ובמסירה ביד – במועד המסירה.

18.2. המנוי מתחייב להודיע לחברה בכתב, בדואר, בדואר אלקטרוני או באמצעות אתר הבית של החברה, תוך 14 יום על כל שינוי בכתובתו או בפרטים אחרים שמסר לחברה.

19. סמכות שיפוט:

19.1. מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית בקשר להסכם זה וכל הנובע ממנו יינתנו לבתי המשפט בתל – אביב בלבד .